Chú Thích Giao Diện HFM

Từ PIRI System
  • Servers = Máy chủ = HFMarketsSV-Live Server...
  • ID = Account Number = Đăng nhập
  • Passview = Investor password = Mật khẩu
Afefav.png