Hướng Dẫn Mở Tài Khoản HFM

Từ PIRI System

Truy cập vào đường link đăng ký tài khoản: https://www.hfmvietnam.com/

*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link

Piri hướng dẫn đăng ký tài khoản ví.png


*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
*Nếu ảnh hướng dẫn BỊ MỜ, Anh Chị xem file hướng dẫn gốc tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rSxx22rRR9pFtnLri_EOessbb3CyTJNw/view?usp=share_link
Piri cam on.png